محمدصادق مجدی

محمدصادق مجدی

آیا صدا با رایزن کرک می کند؟ "جی" پردازنده های سری هنوز درست نشده اند؟

ارجاع به این پست ها https://www.reddit.com/r/Amd/comments/11no3nd/a_detailed_summary_of_the_crackling_problem/ https://www.reddit.com/r/Amd/comments/13c1hip/my_own_personal_fix_for_am4_usb_issues/ چیزی در مورد اضافه بار اتوبوس. و بله نصب مجدد کامل پاک کردن...

Page 1 of 276 1 2 276